Bærekraft og samfunn

Oppdag hvordan Nidaros Sparebank jobber aktivt med bærekraft og samfunnsansvar for å skape en bedre fremtid. Utforsk våre bærekraftsrapporter, Miljøfyrtårn-sertifisering, og hvordan vi støtter vårt lokalsamfunn.

Les våre rapporter og dokumenter

Vårt samfunnsansvar

Nidaros Sparebank er en bank som skaper verdi – for kundene, de ansatte, og for lokalsamfunnet. Vi hjelper kundene våre gjennom små og store hendelser i livet; å stifte bo, etablere virksomhet, håndterer endringer, planlegge fremtiden og sikre seg og sine. Kjernen vår vil alltid være den samme. Vi vil alltid være engasjerte og dyktige rådgivere som bryr oss om kundene og lokalsamfunnet vårt. Nidaros Sparebank – alltid trygt tilstede.

Tillit fra omverdenen og godt omdømme
På lik linje med andre næringer, har banken et ansvar for å unngå å medvirke til miljøødeleggelser, korrupsjon eller brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. For banken handler samfunnsansvar særlig om å ivareta disse hensynene i lån og investeringer. Tillit fra omverdenen og godt omdømme er viktig for banken. Bankens interessenter har forventninger til at banken utøver sin rolle som en ansvarlig samfunnsaktør. 

Bankens policy
Bankens policy for bærekraft handler om hvordan banken påvirker mennesker, samfunn og miljø. Det å skape verdier og være lønnsom er en del av bankens samfunnsrolle, og banken vil på denne måten bidra til vekst og utvikling i samfunnet. Det er ikke likegyldig hvordan banken tjener sine penger, valg av produkter og tjenester skal ikke gå på bekostning av mennesker, etikk eller miljø. Det er en selvfølge at banken etterlever gjeldende lover og forskrifter, og banken skal ha høy etisk bevissthet.

Bærekraft

Hva er bærekraft? 
Bærekraft handler om å leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten at vi ødelegger for at fremtidige generasjoner skal få dekket sine behov.

Bærekraft deles inn i tre områder som alle må tas i betraktning for at noe skal være bærekraftig. Områdene er miljø, økonomi og sosiale forhold.

Bærekraft i lokalbanken
Bærekraft er et viktig fokusområde for oss som lokalbank. Det lokale er spesielt viktig, men vi tenker også nasjonalt og globalt. Vi følger bærekraftsmålene til FN og har valgt fem av målene som vi har ekstra fokus på. Disse fem målene er nummer 8, 11, 12, 13 og 17.

Bankens målsetting:

Banken skal bidra til at Norge har netto null utslipp av klimagasser i 2050 hovedsakelig gjennom å påvirke våre kunders bærekraftsutvikling. Banken har målsatt at egne netto direkte utslipp skal være null innen 2030. Innen 2030 er det også bankens mål at andel av bærekraftige utlån skal økes betydelig. Etter hvert som samfunnets krav og mål for bærekraft i 2030/2050 utvikler seg, vil banken konkretisere mål og videreutvikle tiltakene for å nå målene.

Vi fokuserer på følgende bærekraftsmål

Nr. 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

Nr. 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige. I Norge bor mer enn 80% av befolkningen i tettsteder.

Nr. 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre. Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden.

Nr. 13: Stoppe klimaendringene

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem. Klimaendringer er en reell og ubestridelig trussel mot hele sivilisasjonen vår.

Nr. 17: Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre bærekraftsmålene. For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap.

Gave og sponsor

Nidaros Sparebank har et sterkt samfunnsengasjement. Banken gir årlig gaver som skal bidra til å øke engasjementet i nærmiljøet og berike lokalsamfunnet. Banken har en lang tradisjon for å bidra innen idrett, kultur, kunnskapsbygging og sosialt arbeid.

Grønnvasking er en form for villedende markedsføring hvor bedrifter promoterer varer eller tjenester som grønne eller bærekraftige, uten tilstrekkelig grunnlag. Nidaros Sparebank ønsker å unngå dette og har signert Grønnvaskingsplakaten.
Logoen til miljøfyrtårn

Nidaros Sparebank ble i 2021 Miljøfyrtårn-sertifisert. Banken oppfyller en rekke miljøkrav innenfor temaene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energi, estetikk, innkjøp, transport og naturmangfold/arealbruk.

I mars 2024 sluttet Nidaros Sparebank seg til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift og Net Zero Banking Alliance. Formålet med disse globale initiativene er å bidra til at finanssektoren utvikler seg i tråd med FNs bærekraftsmål og Parisavtalen.